Photos de Roumanie | Photos de France | Photos d’autres pays francophones

 

 
Home Page Liga noastră Statut
 

LIGA DE COOPERARE CULTURAL - ŞTIINŢIFICÃ ROMÂNIA - FRANŢA (LCCSRF)

STATUT

Aprobat 2003

 

ARTICOLUL 1: Denumire, formă juridică, durată, sediu

1.1 Denumirea organizaţiei este Liga de Cooperare Cultural-Ştiinţifică România-Franţa (prescurtare uzuală: LCCSRF).

1.2 LCCSRF este o asociaţie fără scop lucrativ , independentă şi apolitică. LCCSRF este persoană juridică de drept privat, constituită la 24 ianuarie 1990, pe baza prevederilor Legii 21/1924 pentru persoanele juridice (cu modificările şi completările ulterioare) şi ale Decretului - Lege 8/1990 . In temeiul dispoziţiilor art. 83 alin. (1) din Ordonanţa cu privire la asociaţii şi fundaţii nr. 26/ 30 ianuarie 2000, de la data intrării în vigoare a acesteia, se aplică LCCSRF regimul juridic prevăzut de aceasta. LCCSRF poate fi recunoscută de Guvernul României ca fiind o asociaţie de utilitate publică , în condiţiile art.38 - 45 ale acestei Ordonanţe.

1.3 Durata de funcţionare a asociaţiei este nelimitată.

1.4 Sediul asociaţiei se află în Bucureşti, strada Polizu nr. 1, sector 1.

1.5 LCCSRF îşi desfăşoară activitatea la nivel naţional (prin intermediul filialelor din teritoriu, precum şi al secţiilor şi grupelor de lucru funcţionând în provincie şi la Bucureşti).

ARTICOLUL 2: Scop şi domenii de activitate

2.1 LCCSRF este o asociaţie, subiect de drept, constituită din minimum trei persoane care, pe baza unei înţelegeri, pun în comun şi fără drept de restituire contribuţia materială, cunoştinţele şi/sau aportul lor în muncă pentru realizarea scopurilor statutare menţionate la punctul 2.2, în interes general

2.2 Scopurile LCCSRF (sub egida “ PRIETENIE ŞI RECIPROCITATE ” ) sunt :

- promovarea limbii, culturii şi ştiinţei franceze, precum şi a francofoniei în România
- promovarea valorilor spirituale româneşti în spaţiul francofon
- facilitarea schimburilor şi contactelor personale între cetăţenii din România şi cei din ţările francofone

2.3 Pentru a-şi atinge aceste scopuri, LCCSRF desfăşoară următoarele activităţi:

a) organizarea de spectacole, concerte, conferinţe, congrese, simpozioane, seminarii, expoziţii, concursuri, etc.
b) organizarea de cursuri de limba franceză şi de limba română (pentru francofoni)
c) editarea şi distribuirea de publicaţii
d) facilitarea organizării de excursii, călătorii, sejururi şi stagii practice
e) iniţierea de contacte, schimburi şi înfrăţiri româno-francofone (între colectivităţi: şcoli, facultăţi, instituţii, comune, oraşe, etc.).
f) celebrarea zilelor naţionale ale ţărilor francofone precum şi a “Zilei Mondiale a Francofoniei” (20 martie)
g) stabilirea, întreţinerea şi dezvoltarea relaţiilor de cooperare cu organizaţii francofone externe (internaţionale şi naţionale) şi cu asociaţiile de prietenie cu România din ţările francofone
h) promovarea României şi a românilor în mass-media francofone precum şi promovarea ţărilor francofone în mass-media din România
i) derularea de programe şi proiecte specifice

2.4 LCCSRF poate înfiinţa societăţi comerciale ale căror dividende, dacă nu se reinvestesc în aceleaşi societăţi comerciale, se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopurilor LCCSRF.

2.5 LCCSRF poate desfăşura orice alte activităţi economice directe , dacă acestea au caracter accesoriu şi sunt în strânsă legătură cu scopul principal al LCCSRF.

2.6 Activitatea LCCSRF se desfăşoară în conformitate cu prezentul STATUT şi cu REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE (ROF).

ARTICOLUL 3: Venituri şi cheltuieli

3.1 Veniturile LCCSRF pot proveni din:

-taxe de înscriere şi cotizaţii anuale ale membrilor
-dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legale
-dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de asociaţie
-venituri realizate din activităţi economice directe
-donaţii, sponsorizări sau legate
-resurse obţinute de la bugetul de stat şi/ sau de la bugetele locale
-alte venituri prevăzute de lege

3.2 Cheltuielile LCCSRF se realizează integral în limita veniturilor existente şi se efectuează exclusiv pentru acoperirea:

-costurilor administrativ-gospodăreşti (chirii, indemnizaţii, taxe, întreţinere, mijloace fixe, poştă, telefon, comisioane bancare, consumabile, rechizite, multiplicari,etc.)
-costurilor de protocol şi reprezentare
-costurilor de deplasare (delegaţie) în provincie
-altor costuri implicate de realizarea activităţilor economice directe

3.3 Valorile taxelor de înscriere şi ale cotizaţiilor anuale se stabilesc de către Adunarea Generală.

3.4 Cheltuielile efectuate se aprobă periodic (în limitele veniturilor disponibile) de către Consiliul Director, care decide nivelul posibil al cheltuielilor privind:

-angajarea personalului indemnizabil (secretară, contabil, jurist consult, administrator, etc.)
-retribuirea persoanelor angajate pentru activităţile economice directe
-chirii
-iniţierea unor acţiuni în justiţie
-încheierea unor contracte de asigurare.

3.5 Consiliul Director poate decide achiziţionarea, închirierea sau vânzarea mijloacelor fixe aflate în dotarea LCCSRF.

3.6 Anul financiar al asociaţiei este anul calendaristic.

ARTICOLUL 4: Membrii LCCSRF

4.1 Poate deveni membru al LCCSRF orice persoană fizică sau juridică, din ţară sau din străinătate , care:

-cunoaşte, acceptă şi respectă prevederile statutare
-doreşte şi se implică în mod continuu în organizarea şi desfăşurarea activităţilor statutare
-acceptă să sprijine moral şi material LCCSRF

4.2 Poate deveni membru de onoare al LCCSRF orice persoană fizică română sau străină care:

-se bucură de un mare prestigiu cultural sau ştiinţific
-a sprijinit sau sprijină moral şi material activităţile Ligii

4.3 Calitatea de membru sau membru de onoare al LCCSRF este personală şi netransmisibilă (inclusiv la succesori). Membrii de onoare nu plătesc cotizaţie

4.4 Toţi membrii LCCSRF au următoarele drepturi :

-să aleagă şi să revoce membrii Consiliului Director
-să participe la Adunările Generale şi la stabilirea deciziilor privind STATUTUL, conducerea asociaţiei, activitatea şi situaţia membrilor LCCSRF
-să fie aleşi în organele de conducere ale Ligii (Consiliul Director, Consiliile de Conducere ale filialelor şi secţiilor)
-să participe la organizarea şi desfăşurarea activităţilor statutare şi să fie informaţi despre acestea
-să beneficieze de tarife reduse sau gratuităţi la unele acţiuni iniţiate şi/sau organizate de LCCSRF
-să aibă acces liber la publicaţiile din Biblioteca LCCSRF
-să se retragă din LCCSRF anunţând în scris , în prealabil, Consiliul Director

4.5 Toţi membrii LCCSRF au următoarele responsabilităţi:

-să aplice / respecte integral - în cadrul activităţii lor în LCCSRF - prevederile STATUTULUI şi ale REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE (ROF)
-să achite cu regularitate cotizaţia anuală
-să contribuie permanent (în nume personal sau ca reprezentant al persoanelor juridice care sunt membre ale LCCSRF) la realizarea scopurilor şi a activităţilor statutare şi la îndeplinirea hotărârilor Adunării Generale
-să participe activ şi regulat la Adunările Generale şi să contribuie moral / material la îmbunătăţirea continuă a activităţii LCCSRF
-să nu angajeze cheltuieli şi să nu perceapă contribuţii financiare în scop personal

4.6 Membrii LCCSRF care nu-şi achită cotizaţia anuală pe parcursul primului semestru al anului financiar - precum şi persoanele decedate - îşi pierd automat calitatea lor de membru .

4.7 Calitatea de membru al LCCSRF se poate pierde şi atunci când se încalcă în mod grav prevederile STATULUI / ROF-ului sau ale legislaţiei în vigoare. În aceste cazuri, decizia se ia de către Consiliul Director şi se avizează de către Adunarea Generală, pe baza unor dovezi clare şi după audierea persoanei implicate.

ARTICOLUL 5 : Filialele, secţiile şi grupurile de lucru

5.1 Membrii LCCSRF din Bucureşti îşi desfăşoară activitatea în cadrul Agenţiei Bucureşti formată din mai multe secţii ca structuri organizatorice bazate pe profilul profesional al membrilor. În cadrul acestora se pot constitui grupuri de lucru temporare (care se consacră rezolvării unei probleme sau unui proiect / program, etc.). Numărul secţiilor şi al grupurilor de lucru este nelimitat.

5.2 Membrii LCCSRF din provincie îşi desfăşoară activitatea în cadrul filialelor LCCSRF care sunt structuri organizatorice teritoriale (constituite la nivelul unui judeţ, unui oraş, unei comune) ce au cel puţin trei membri, organ de conducere propriu şi un patrimoniu distinct de cel al LCCSRF din Bucureşti.

Filialele sunt entităţi cu personalitate juridică putând încheia, în nume propriu, acte juridice de administrare şi de conservare, în condiţiile stabilite de LCCSRF, prin actul constitutiv al filialei. Ele pot încheia acte juridice de dispoziţie, în numele şi pe seama LCCSRF numai pe baza hotărârii prealabile a Consiliului Director al LCCSRF.

Filiala se constituie prin hotărârea autentificată a Adunării Generale a LCCSRF. Personalitatea ei juridică se dobândeşte la data înscrierii filialei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

5.3 Structura şi modul de organizare şi funcţionare ale secţiilor, filialelor şi grupurilor de lucru se definesc prin REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE al LCCSRF. De regulă, orice filială / secţie / grup de lucru alege un Comitet de Conducere , compus din : Preşedinte, Vicepreşedinte şi Secretar-casier. Fiecare filială se poate organiza local în mai multe secţii (bazate pe profilul profesional al membrilor lor) şi/sau grupuri de lucru .

ARTICOLUL 6 : Adunarea Generală

6.1 Adunarea Generală este organul de conducere al LCCSRF. Ea se compune din reprezentanţii nominalizaţi ai persoanelor fizice şi juridice care, ca membri ai LCCSRF, au cotizaţiile plătite la zi .

6.2 Adunarea Generală se convoacă de către preşedintele LCCSRF, cel puţin o dată pe an - în sesiune ordinară (conform STATUTULUI) şi ori de câte ori este nevoie - în sesiune extraordinară (la solicitarea Consiliului Director, a Comisiei de Cenzori sau a cel puţin o treime din membrii LCCSRF având cotizaţiile plătite la zi). O dată la doi ani , Adunarea Generală ordinară alege Comitetul Director şi Comisia de Cenzori

6.3 Adunarea Generală are drept de control permanent asupra Consiliului Director şi Comisiei de Cenzori.

6.4 Fiecare membru al Ligii exprimă în Adunarea Generală un singur vot. El poate fi împuternicit în scris să reprezinte un alt membru (ce nu poate participa personal) inclusiv prin vot în numele acestuia.

6.5 Cvorumul cu care Adunarea Generală poate lua hotărâri valabile - prin vot deschis - este de:

- jumătate plus unu din numărul membrilor cotizanţi înregistraţi - la prima convocare
- jumătate plus unu din numărul membrilor cotizanţi prezenţi - la a doua convocare
- majoritate de 2/3 (din membrii cotizanţi prezenţi) - pentru modificarea STATUTULUI şi a REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE, indiferent de convocare

6.6 Hotărârile luate de Adunarea Generală - în limitele legii, ale actului constitutiv şi/ sau ale Statutului LCCSRF - sunt obligatorii chiar şi pentru membrii care nu au participat la Adunarea Generală sau au votat împotrivă.

6.7 Adunarea Generală are următoarele competenţe :

a) Aprobarea şi modificarea STATUTULUI şi a REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
b) Stabilirea şi validarea obiectivelor şi strategiei de funcţionare - dezvoltare ale LCCSRF
c) Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil
d) Înfiinţarea de filiale
e) Validarea membrilor de onoare propuşi şi a excluderilor pronunţate de Consiliul Director
f) Aprobarea “ Raportului moral şi financiar ” - prezentat de Consiliul Director
g) Aprobarea “ Raportului Comisiei de Cenzori ”
h) Aprobarea nivelului taxelor de înscriere şi al cotizaţiilor anuale propuse de Consiliul Director
i) Alegerea şi revocarea Consiliului Director
j) Alegerea şi revocarea Comisiei de Cenzori
k) Analizarea şi acceptarea / respingerea eventualelor contestaţii / sesizări ale membrilor

6.8 Adunarea Generală se convoacă prin trimiterea de invitaţii scrise (cu indicarea ordinei de zi) fiecărui membru având cotizaţia plătită la zi precum şi preşedinţilor Filialelor şi Secţiilor.

6.9 Adunarea Generală este condusă de Preşedintele LCCSRF asistat de alţi membri ai Consiliului Director şi are, de regulă, următoarea ordine de zi :

- Raport moral (prezentat de Preşedinte)
- Raport financiar (prezentat de Trezorier)
- Raportul Comisiei de Cenzori
- Prezentarea eventualelor propuneri de modificare a STATUTULUI / ROF-ULUI
- Discuţii
- Aprobarea rapoartelor prezentate şi a modificărilor de STATUT / ROF propuse
-Validarea obiectivelor şi a strategiei de funcţionare - dezvoltare, precum şi a eventualelor propuneri de membri de onoare şi/sau de excluderi
- Alegerea Consiliului Director şi a Comisiei de Cenzori

ARTICOLUL 7: Consiliul Director

7.1 În intervalul dintre două Adunări Generale, Consiliul Director al LCCSRF asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale.

7.2 Consiliul Director se compune din 7 membri titulari : Preşedinte, trei Vicepreşedinţi, un Secretar general, un Secretar şi un Trezorier ale căror activităţi nu sunt retribuite. Cel mult un membru al Consiliului Director poate să nu fie membru al LCCSRF. Responsabilităţile fiecărui membru al Consiliului Director sunt stabilite prin ROF. Mandatul membrilor Consiliului Director este de 2 ani.

7.3 Nu poate fi membru al Consiliului Director persoana care are o funcţie de conducere în cadrul unei instituţii publice, ce ar putea fi sprijinită de LCCSRF

7.4 Consiliul Director este sprijinit în activitatea sa de un Secretar-casier şi de un Administrator, ale căror activităţi pot fi retribuite (pe baza unui contract de prestare de servicii). Aceste persoane pot să nu fie membre ale LCCSRF. Responsabilităţile acestora sunt stabilite prin ROF.

7.5 Consiliul Director se întruneşte o dată pe trimestru şi/ sau ori de câte ori este necesar - la solicitarea Preşedintelui sau a cel puţin 3 membri titulari ai săi.

7.6 La toate reuniunile Consiliului Director pot participa - ca membri supleanţi - Preşedinţii filialelor şi ai secţiilor LCCSRF.

7.7 Membrii titulari au drept de vot deliberativ . Deciziile se adoptă cu majoritate simplă a membrilor titulari prezenţi. În caz de balotaj, votul Preşedintelui este decisiv.

7.8 Membrii titulari care absentează nemotivat de la trei reuniuni consecutive ale Consiliului Director sunt consideraţi demisionari din oficiu şi vor fi înlocuiţi provizoriu (cu alţi membri ai LCCSRF), până la proxima Adunare Generală.

7.8 La fiecare reuniune a Consiliului Director, Secretarul general întocmeşte un Proces-Verbal care este semnat de fiecare participant.

7.9 Consiliul Director are următoarele competenţe :

a ) Elaborarea şi prezentarea în cadrul Adunării Generale a Raportului moral (privind activitatea LCCSRF pe parcursul ultimei perioade), a Raportului financiar (incluzând executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil), a Proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli precum şi a Proiectului programelor de acţiune ale LCCSRF.
b) Elaborarea proiectelor de modificări ale STATUTULUI şi ale REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCŢIONARE.
c) Încheierea actelor juridice în numele şi pe seama LCCSRF
d) Coordonarea activităţilor secţiilor şi filialelor precum si înfiinţarea de noi secţii
e) Înfiinţarea de grupuri de lucru pentru realizarea unor activităţi bine definite, specifice
f) Supravegherea situaţiei financiare
g)Aprobarea indemnizaţiilor personalului retribuit, a cheltuielilor si a bilanţurilor financiare periodice
h) Cooptarea unor membri de onoare si excluderea unor membri (conf. pct 4.7) - în scopul validării acestor decizii de către Adunarea Generală
i) Coordonarea editării si distribuirii publicaţiilor LCCSRF
j) Înlocuirea membrilor titulari demisionari
k) Rezolvarea oricăror probleme curente care, prin Statut, nu sunt de competenţa Adunării Generale

ARTICOLUL 8: Comisia de Cenzori

8.1 Comisia de Cenzori asigură controlul financiar intern al LCCSRF.

8.2 Comisia de Cenzori este formată din 3 persoane (având competenţe economico-financiare recunoscute).

8.3 Membrii Comisiei de Cenzori nu pot face parte şi din Consiliul Director.

8.4 Membrii Comisiei de Cenzori sunt aleşi de Adunarea Generală pentru un mandat de doi ani. Activitatea lor nu este retribuită.

8.5 Comisia de Cenzori are următoarele competenţe :

a) verificarea periodică a modului în care este administrat patrimoniul LCCSRF
b) recomandarea de măsuri de recuperare a eventualelor prejudicii
c) elaborarea si prezentarea (în cadrul Adunării Generale) a unui Raport complet privind situaţia financiară a Ligii
d) participarea la reuniunile Consiliului Director (fără drept de vot)

8.6 Regulile generale de organizare şi funcţionare ale Comisiei de Cenzori sunt stabilite prin ROF.

ARTICOLUL 9: Dizolvarea şi lichidarea LCCSRF

9.1 Dizolvarea LCCSRF se poate face

a) de drept
b) prin hotărârea Adunării Generale a LCCSRF
c) prin hotărâre judecătorească sau a tribunalului
9.2 Dizolvarea si lichidarea LCCSRF de drept pot surveni în următoarele situaţii:
a) imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a Consiliului Director, în conformitate cu Statutul, dacă această situaţie durează de mai mult de un an de la data de constituire stabilită
b) imposibilitatea realizării scopurilor statutare, dacă în termen de 3 luni de la constatarea acestei situaţii, nu se produce schimbarea acestui scop
c) scăderea numărului de membri sub limita fixată de lege (3)

9.3 În cazul dizolvării LCCSRF prin hotărârea Adunării Generale , asemenea hotărâre este valabilă doar dacă a fost luată cu majoritatea simplă a voturilor membrilor cotizanţi înregistraţi .

9.4 Dizolvarea şi lichidarea LCCSRF prin hotărâre judecătorească , la cererea oricărei persoane interesate, pot surveni atunci când:

•  scopul sau activitatea LCCSRF au devenit ilicite sau contrare ordinii publice
•  LCCSRF urmăreşte alte scopuri decât cele pentru care s-a constituit
•  LCCSRF a devenit insolvabilă

9.5 Cu cvorumul menţionat la pct. 9.3 se adoptă şi decizia înfiinţării unei “Comisii de lichidare” a patrimoniului LCCSRF.

9.6 Constatarea dizolvării de drept se realizează - la cererea oricărei persoane interesate - prin hotărârea judecătoriei în a cărei circumscripţie se află sediul LCCSRF.

9.7 În toate cazurile de dizolvare a LCCSRF , patrimoniul existent nu se poate transmite unei persoane fizice . El va fi atribuit unei asociaţii de drept privat din România care are scop şi domenii de activitate identice sau similare celor ale LCCSRF. Desemnarea acestei asociaţii se aprobă de către Adunarea Generală cu cvorumul menţionat la pct. 9.3.

ARTICOLUL 10: Dispoziţii finale

10.1 Întreaga activitate a LCCSRF este supusă legislaţiei româneşti.

10.2 Detaliile de aplicare a prezentului STATUT se stabilesc prin REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE elaborat de Consiliul Director şi aprobat de Adunarea Generală.

10.3 Componenţa nominală a organelor de conducere, gestiune si control este următoarea : Consiliul Director al LCCSRF : Preşedinte : Prof.univ.dr.ing Nicolae Drăgulănescu ; Vice-preşedinţi : Dr.Ing Theodor Nicolau, Conf. dr Mariana Perişanu, Ion Marin Uţă ; Trezorier : Ec. Micaela Jugravu ; Secretar general : Ing. Violeta Groapă, Secretar : Prof. Irina Lişca

Comisia de Cenzori : Ec. Horaţiu Romano – Preşedinte, Av. Vasile Ispas, Ec. Vasile Muşat - Membri.

10.4 Prezentul STATUT intră în vigoare la data aprobării lui de Adunarea Generală a membrilor asociaţiei din 07 iunie 2003.

Pentru conformitate,

Preşedinte,
Prof.univ.dr.ing Nicolae Drăgulănescu

 


PUBLICITATE/ PUBLICITE

Plasând ÎN ACEST LOC publicitatea dvs. puteti sa sustineti financiar Liga de cooperare cultural-stiintifica România - Franta.

C'est en placant ICI votre message publicitaire que vous pouvez soutenir financierement la Ligue de cooperation culturelle et scientifique Roumanie - France.

C.E.C.C.A.R.F
12, Rue Frezorilor, sector 1, Bucarest, ROUMANIE
Tel./Fax : 004021-232.93.90
e-mail :
ceccarf@b.astral.ro

Nous offrons à nos clients les services suivants :
-conseils juridiques et économiques permanents,
-création et enregistrement d`une structure roumaine,
-audits en conformité avec les standards internationaux de comptabilité,
-expertises comptables,
-fusions,
-liquidations,
-comptabilité de société, etc.

La plupart de nos clients sont des sociétés françaises implantées en Roumanie.


Le site Emplois Roumanie est dédié aux entreprises offrant des emplois et aux candidats en recherche d`emploi dans l`Espace Francophone. Inscrivez vous dès maintenant sur
www.emplois-roumanie.com


 
© Liga de Cooperare Cultural - Ştiinţifică România - Franţa
© Ligue de Coopération Culturelle et Scientifique Roumanie - France
hosting by ATECK.ro